RODO

Szanowni Państwo,

zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), wypełniając obowiązek informacyjny „Zakład Budowlany Antczak” Spółka Jawna informuje, że:

 1. Administrator danych:
  Administratorem Państwa danych osobowych jest „Zakład Budowlany Antczak” Spółka Jawna, 66-530 Drezdenko, ul. Pierwszej Brygady 19, (dalej: Administrator).
 2. Skąd mamy Państwa dane osobowe:
  Gromadzimy dane, których dostarczają nam Państwo podczas zawierania z nami umowy, zamawiając u nas produkty, usługi i informacje, podczas wypełniania formularza kontaktowego na naszej stronie internetowej, uczestnicząc w publicznych forach lub innych aktywnościach na naszych witrynach lub innych aplikacjach, lub komunikując się z nami w inny sposób.
 3. Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:
  Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:
  a) art.6 ust.1 b RODO w celu: – zawarcia i wykonania łączącej nas umowy, rozpatrywania reklamacji lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy
  b) art.6 ust.1 c RODO w celu wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych takich jak: – wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych – przepisy o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy oraz finansowanie terroryzmu – rozpatrywanie reklamacji
  c) art.6 ust.1 f RODO w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, którym jest: – marketing bezpośredni – w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami, windykacji należności, prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych – organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których będzie Pan/Pani mógł wziąć udział – prowadzenie analiz statystycznych, zestawień – weryfikacja wiarygodności płatniczej – w celach zapewnienia bezpieczeństwa z zakresu IT
 4. Okres przechowywania danych:
  Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w w/w ustawie oraz przez czas, w którym inne przepisy prawa nakazują nam przechowywanie takich danych.
 5. Odbiorcy danych:
  a) upoważnieni pracownicy Administratora
  b) podwykonawcy wspierający naszą firmę np. przy wykonywaniu usług w procesie obsługi klienta, dostaw towarów
  c) podmioty świadczące nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, prawne, informatyczne, podatkowe i rachunkowe
  d) podmioty świadczące działalność pocztową i kurierską
  e) biura informacji gospodarczej
  f) pracownicy organów i urzędów państwowych upoważnionych do sprawowania kontroli lub nadzoru nad działalnością Administratora
 6. Łącza do innych witryn: Niniejsza strona internetowa zawiera łącza do innych witryn (takich jak np. Bawa, Velux, Facebook), których niniejsza polityka prywatności nie obejmuje. Zachęcamy do przeczytania zasad zachowania poufności informacji każdej odwiedzanej witryny internetowej.
 7. Bezpieczeństwo, integralność danych osobowych
  Bezpieczeństwo, integralność i poufność Państwa informacji są dla nas bardzo ważne. Dlatego wdrożyliśmy techniczne, administracyjne i fizyczne środki bezpieczeństwa mające na celu ochronę informacji przed nieautoryzowanym dostępem, ujawnieniem, używaniem i modyfikowaniem. Dokonujemy okresowych przeglądów naszych procedur bezpieczeństwa w celu uwzględnienia stosownych nowych technologii i metod. Należy pamiętać, że pomimo naszych starań żadne środki bezpieczeństwa nie są doskonałe ani całkowicie niezawodne.
 8. Prawo dostępu do danych osobowych:
  Przysługuje Państwu prawo dostępu do dotyczących Pana/Pani danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 9. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do kontroli procesu przetwarzania danych osobowych.
 10. Wymóg podawania danych: Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem koniecznym do tego, aby można było zawrzeć i wykonać umowę. Odmowa podania danych uniemożliwia zawarcie z Panem/Panią umowy.
 11. Zmiany polityki prywatności: Możemy okresowo wprowadzać zmiany w niniejszej Polityce prywatności, aby uwzględnić najnowsze technologie, rozwiązania branżowe i wymagania prawne lub na potrzeby innych celów. Jeśli te zmiany będą istotne, poinformujemy Państwa o nich oraz uzyskamy Państwa zgodę, o ile będzie to wymagane przez obowiązujące prawo.
 12. Zmiany polityki prywatności: Możemy okresowo wprowadzać zmiany w niniejszej Polityce prywatności, aby uwzględnić najnowsze technologie, rozwiązania branżowe i wymagania prawne lub na potrzeby innych celów. Jeśli te zmiany będą istotne, poinformujemy Państwa o nich oraz uzyskamy Państwa zgodę, o ile będzie to wymagane przez obowiązujące prawo.
 13. Monitoring: Zgodnie z wymaganiami art.13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016r.) informujemy, że:
 • na terenie „Zakładu Budowlanego Antczak” Sp.J. przy ul. Pierwszej Brygady 19 w Drezdenku, na terenie budowy Osiedla Przylesie przy ul. Wita Stwosza w Drezdenku oraz na terenie Inwestycji przy ul. Pierwszej Brygady w Drezdenku (Dz. Nr 916/2) jest prowadzony monitoring
 • administratorem systemu monitoringu jest „Zakład Budowlany Antczak” Spółka Jawna w Drezdenku, ul. Pierwszej Brygady 19
 • monitoring stosowany jest celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie monitorowanym
 • podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora
 • zapisy z monitoringu przechowywane będą przez okres 12 dni
 • osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do danych osobowych
 • osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących danych osobowych lub wykonywania praw w zakresie prywatności, prosimy o kontakt: „Zakład Budowlany Antczak” Spółka Jawna, ul. Pierwszej Brygady 19, 66-530 Drezdenko